Trung tâm sinh hoạt văn hóa Sa Huỳnh

18/01/2023 bởi adm@adm

Đồ án đạt giải Ba Giải thưởng Loa Thành 2022

Sinh viên: Nguyễn Quốc Cường

Giáo viên hướng dẫn: TS. KTS Phạm Phú Cường

ĐH KT Tp. Hồ Chí Minh

Viện Kiến trúc.